سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مطالب متنوع و جالب

نظر

1 - شکرگزار باشید.

2 - تحرک داشته باشید.

3 - مراقب تغذیه خود باشید.

4 - همیشه در حال یادگیری باشید.

5 - با طبیعت در تماس باشید.

6 - خود و دیگران را ببخشید.

7 - با خودتان خلوت کنید.

8 - در حق دیگران کار نیک انجام دهید.

9 - قدرت خنده را جدی بگیرید.

10 - به حیوانات غذا بدهید.

11 - اگر بچه کوچکی در خانواده دارید، با او وقت بگذرانید.

12 - با گیاهان صحبت کنید.

13 - در حق دیگران دعای خیر کنید.

14 - به کارهای جانبی مثل نقاشی و آشپزی و عکاسی بپردازید.

15 - کارها را صرفا از روی مهربانی انجام دهید.

16 - مراقبه کنید.

17 - جنبه مثبت قضایا را نگاه کنید.

18 - گاهی به تنهایی سفر کنید.

19- از خودتان مراقبت کنید و آراسته باشید.

20- با افرادی دارای فرکانس ارتعاشی بالا بیشتر در ارتباط باشید